Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym

przez Sprzedawcę pod adresem http://heyvray.pl/.

Regulamin zawiera informacje m.in.: o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia

umowy sprzedaży, sposobach dostarczenia produktów i płatności dostępnych w

sklepie internetowym, jak również warunki i sposoby świadczenia usług drogą

elektroniczną. Zawiera również informacje dotyczące postępowania reklamacyjnego

oraz sposobów i warunków odstąpienia od umowy.

Sklep internetowy heyvray.pl należy do Magdalena Wiechnik prowadząca działalność

gospodarczą pod firmą MC DESIGN Magdalena Wiechnik z siedzibą przy ul.

Przyborowie 63a 23-300 Janów Lubelski, NIP: 8621649600, REGON 520571272.

Kontakt ze sklepem jest możliwy za pośrednictwem:

• wiadomości e-mail na adres mailowy: biuro@heyvray.pl

§1 Definicje

Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

1. Sprzedawca lub Usługodawca – Magdalena Wiechnik prowadząca jednoosobową

działalność gospodarczą pod firmą MC DESIGN Magdalena Wiechnik z siedzibą przy

ul Przyborowie 63a 23-300 Janów Lubelski, NIP: 8621649600, REGON: 520571272,,

wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

2. Klient lub Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna

nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną,

składająca Zamówienie w ramach Sklepu i dokonująca zakupów za pośrednictwem

Sklepu lub korzystająca z innych Usług Sklepu Internetowego.

3. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży w

ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością

gospodarczą lub zawodową.

4. Konto – uregulowana w niniejszym Regulaminie nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa),

w ramach której, po dokonaniu rejestracji lub zakupu w Sklepie Klient uzyskuje

dostęp do unikatowego konta w Sklepie stanowiącego indywidualny zbiór zasobów i

uprawnień Klienta oraz umożliwiający mu dostęp do zakupionych Produktów

Cyfrowych lub Usług Cyfrowych.

5. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca ze

Sprzedawcą Umowę Sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością

gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru

zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią

działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

6. Regulamin– niniejszy Regulamin Sklepu.

7. Sklep Internetowy lub Sklep– sklep internetowy dostępny pod

adresem http://heyvray.pl/ za pośrednictwem, którego Klient może dokonywać

zakupów określonych Produktów i Usług.

8. Produkt Cyfrowy – materiały wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej dostępne

w ramach Sklepu, przeznaczone do sprzedaży, w szczególności e-booki (materiały

elektroniczne do pobrania), kursy online, dokumenty elektroniczne.

9. Produkt – wymienione, opisane i prezentowane w Sklepie Internetowym produkty, w

tym również Usługi Cyfrowe, Produkty Cyfrowe i towary z elementami cyfrowymi.

10. Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta w związku z

charakterem sprzedawanych Produktów.

11. Usługa cyfrowa – usługa pozwalająca konsumentowi na: a) wytwarzanie,

przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej, b) wspólne

korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone

przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi, c) Inne formy interakcji przy

pomocy takich danych – w szczególności kursy prowadzone online (w formie live).

12. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawarta pomiędzy Sprzedawcą a

Klientem za pośrednictwem Sklepu.

13. Ustawa o prawach konsumenta– ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach

konsumenta.

14. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku, dalej jako Kodeks cywilny.

15. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku

o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

16. Zamówienie – czynność, oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do

zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży i spełnienia świadczenia na rzecz

Klienta, na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie, określające

jednoznacznie rodzaj, ilość Produktów oraz wszelkie inne informacje dotyczące

kupowanego Produktu.

17. Umowa zawarta na odległość– umowa zawarta z Klientem w ramach Sklepu, bez

jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub

większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy

włącznie.

18. Płatność– wpłata na konto Sprzedawcy za pośrednictwem dostępnych w Sklepie

sposobów płatności internetowych.

19. System– zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i

oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i

odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla

danego rodzaju sieci urządzenia końcowego (Internet).

§2 Postanowienia Ogólne

1. Sklep internetowy jest dostępny za pośrednictwem strony

internetowej http://heyvray.pl/ i jest prowadzony przez Magdalena Wiechnik z siedzibą

przy ul.Przyborowie 63a 23-300 Janów Lubelski, wpisaną do Centralnej Ewidencji i

Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 8621649600 , REGON:

520571272.

2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz

zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem

Sklepu. Skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i Przedsiębiorców na

prawach konsumenta, korzystających ze Sklepu.

3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną a także zasady

zawierania Umów Sprzedaży, których przedmiotem są określone Produkty i Produkty

Cyfrowe,

b) sposoby złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży, formy dostawy i

płatności dostępne w Sklepie Internetowym,

c) prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klientów,

d) procedurę reklamacyjną oraz procedurę odstąpienia od Umowy sprzedaży.

4. Warunkiem korzystania ze Sklepu przez Klienta i dokonywania sprzedaży Produktu,

Usług lub Produktu Cyfrowego przez Sprzedawcę jest zapoznanie się z treścią

Regulaminu i jego akceptacja. Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na jego

wszystkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

5. Informacje o Produktach lub Usługach podane na stronach internetowych Sklepu, w

szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty w

rozumieniu Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w

rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

6. W ramach korzystania ze Sklepu zabrania się dostarczania informacji o charakterze

bezprawnym, w tym w szczególności zabrania się:

a) dostarczania i przekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w

szczególności w ramach formularzy znajdujących się w Sklepie;

b) rozsyłania i umieszczania w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej;

c) korzystania ze Sklepu w sposób niezgodny z Regulaminem oraz przepisami

prawa;

d) korzystania ze Sklepu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie;

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych na stronach internetowych Sklepu

do innych celów niż osobistego użytku.

7. Klient nie może dokonać zakupu anonimowo ani pod pseudonimem.

8. Klient może składać Zamówienie bez zakładania Konta. Składając zamówienie bez

zakładania Konta Klient powinien zaakceptować Regulamin i Politykę prywatności

oraz checkboxy dotyczące zapoznania się z warunkami umowy.

9. Klient może złożyć zamówienie zakładając Konto Użytkownika, jeśli taka opcja jest

dostępna w Sklepie.

10. Usługodawca nie stosuje indywidualnego dostosowywania cen do konkretnych

konsumentów lub konkretnych kategorii konsumentów w oparciu o zautomatyzowane

podejmowanie decyzji i profilowanie zachowań konsumentów.

§3 Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta usługi drogą

elektroniczną, w postaci m.in.: prowadzenia sklepu internetowego, umożliwienia

Klientowi złożenia Zamówienia, prowadzenia platformy kursowej, prowadzenia i

umożliwienia Klientom dostępu do Konta Użytkownika i zakupionych Produktów,

Usług i Produktów Cyfrowych, wysyłka newslettera.

2. Za pośrednictwem Sklepu, podczas składania Zamówienia w Sklepie, Klient może

dodatkowo zapisać się do newslettera, w celu otrzymywania od Sklepu na swój adres

mailowy informacji m.in. o nowościach i promocjach w Sklepie. Zapis do newslettera

wymaga:

a) posiadania aktywnego adresu e-mail i jego podania podczas składania

Zamówienia,

b) zapoznania się i zaakceptowania „Regulaminu Newslettera” dostępnego podczas

podawania danych do newslettera i udzielenie zgody na korzystanie z tej usługi.

3. Z chwilą zapisania się do newslettera, między Klientem a Sprzedawcą zawierana jest

umowa o przesyłanie treści cyfrowych (newslettera), zgodnie z „Regulaminem

Newslettera”, dostępnym na stronie Sklepu.

4. Klient, który zapisał się do newslettera może zrezygnować z jego otrzymywania w

każdej chwili, poprzez kliknięcie w służący do tego link zawarty w każdej wiadomości

wysyłanej w ramach newslettera – co będzie stanowiło natychmiastowe rozwiązanie

„umowy na dostarczanie newslettera” łączącej Klienta i Usługodawcę.

5. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego

funkcjonowania Sklepu i platformy kursowej. Klient powinien poinformować

Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu

Sklepu lub platformy kursowej.

6. Klient może korzystać ze Sklepu wyłącznie na własny użytek. Zakazane jest

wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu w celu prowadzenia działalności

komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Sprzedawcy.

7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które Klient poniósł w związku

z zagrożeniami istniejącymi w Internecie, takimi jak przejęcia haseł przez osoby

postronne, włamania do systemu, czy zainfekowanie wirusami systemu.

8. Z uwagi na konieczność ulepszania i czuwania nad poprawnym działaniem Sklepu

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do:

a) okresowego wyłączania dostępności Sklepu w celu jego rozbudowy, konserwacji

bądź aktualizacji,

b) sporadycznych, krótkich przerw w dostępie do Sklepu bez podania przyczyn,

c) zakończenia świadczenia Usług lub sprzedaży Produktów w każdym czasie

poprzez zamknięcie części lub całości Sklepu po opublikowaniu na stronach Sklepu

odpowiedniej informacji.

9. Klient jest uprawniony do korzystania ze Sklepu i Konta wyłącznie w sposób zgodny z

obowiązującym prawem oraz Regulaminem.

10. Zakazane jest korzystanie ze Sklepu i Konta w sposób sprzeczny z zasadami

współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

11. Zakazane jest dostarczanie jakichkolwiek danych bądź treści o charakterze

bezprawnym, w tym danych niezgodnych ze stanem faktycznym.

12. Wszelkie podane przez Klienta dane podczas korzystania z Usług lub Sklepu muszą

być zgodne z prawdą. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za podanie danych

niezgodnych z prawdą.

§4 Konto Użytkownika

1. Założenie Konta jest całkowicie dobrowolne i zależne od woli Klienta. Przy czym

zakup niektórych Produktów, Usług lub Produktów Cyfrowych może wiązać się z

koniecznością założenia Konta w celu korzystania z zakupionych Produktów, Usług

lub Produktów Cyfrowych.

2. Konto daje Klientowi dodatkowe możliwości, takie jak: przeglądanie historii Zamówień

złożonych przez Klienta w Sklepie, dostęp do Kursów, dostęp do zakupionych

Produktów lub Usług czy samodzielnej edycji danych Klienta.

3. W celu założenia Konta należy wypełnić stosowny formularz w Sklepie.

4. W momencie założenia Konta zawierana jest na czas nieokreślony pomiędzy

Klientem a Sprzedawcą umowa w zakresie prowadzenia Konta na zasadach

wskazanych w niniejszym Regulaminie.

5. Z chwilą założenia Konta, Usługodawca wysyła do Klienta na podany w formularzu

adres mailowy wiadomość z potwierdzeniem założenia Konta wraz z załączonym

Regulaminem Serwisu.

6. Klient może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z

Konta.

7. W celu dokonania rezygnacji z Konta należy wysłać swoją rezygnację do Sprzedawcy

na adres e-mail: biuro@heyvray.pl, czego skutkiem będzie niezwłoczne usunięcie

Konta oraz rozwiązanie umowy w zakresie jego prowadzenia.

8. W niektórych przypadkach, usunięcie Konta może wiązać się z utrata dostępu go

zakupionych Produktów, Produktów Cyfrowych lub Usług.

§5 Wymagania techniczne

1. Klient może korzystać z udostępnionych funkcji Sklepu Internetowego w sposób

zgodny z Regulaminem i obowiązującymi przepisami oraz w sposób niezakłócający

funkcjonowanie Sklepu internetowego oraz korzystanie z niego przez innych

Klientów.

2. Do skorzystania z Usług świadczonych drogą elektroniczną oraz funkcjonalności

Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania Zamówień na

Produkty lub Usługi potrzebne są:

a) dostęp do Internetu;

b) odpowiednio skonfigurowana przeglądarka internetowa obsługująca pliki typu

cookies oraz obsługę javascript – Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari,

Google Chrome;

c) aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail.

3. Warunkiem skorzystania z Usług cyfrowych lub Produktów Cyfrowych (w

szczególności e-booków, kursów online i materiałów elektronicznych):

a) w przypadku, gdy są one udostępniane w formie pliku komputerowego w formacie

PDF – posiadanie programu obsługującego takie pliki;

b) w przypadku, gdy e-book lub materiał elektroniczny zawiera także pliki MP4 lub

MP3 – posiadanie programu odtwarzającego te formaty, oraz umiejętność korzystania

z tych programów;

c) w przypadku, gdy Produkt Cyfrowy jest dostępny w Koncie – posiadanie Konta

Użytkownika oraz dostęp do połączenia internetowego oraz spełnienie wymagań

technicznych wymienionych w niniejszym Regulaminie.

4. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za wypadki wynikające z niedostosowania się

Klienta do przedstawionych w Regulaminie wymagań technicznych koniecznych do

współpracy z systemem teleinformatycznym, z którego korzysta.

5. Sprzedawca zapewnia środki techniczne służące zapobieganiu pozyskiwania,

modyfikacji lub zniekształcenia danych osobowych i informacji przez Klientów oraz

przez nieuprawnione osoby trzecie.

6. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego

możliwe było z wszystkich popularnych typów komputerów, systemów operacyjnych i

przeglądarek internetowych, jednak nie gwarantuje i nie odpowiada za możliwość i

efektywność korzystania z wymienionych stron w całości lub części przy użyciu

wszystkich dostępnych narzędzi.

7. Korzystanie ze Sklepu Internetowego następuje za pośrednictwem ogólnodostępnej

sieci Internet, która ze swej istoty nie gwarantuje niezawodności ani poufności

komunikacji pomiędzy Klientem a Sklepem, w tym w zakresie treści przesyłanych

informacji oraz niejawności danych Klienta. Ochrona danych osobowych Klienta

realizowana jest zgodnie z zasadami określonymi w treści Polityki Prywatności

dostępnej na stronie Sklepu.

8. Sprzedawca oświadcza, że nigdy nie wysyła próśb o przysłanie e-mailem hasła

Klienta.

9. Sprzedawca dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia każdorazowej, ciągłej i

pełnej dostępności Sklepu.

10. Treść zawieranych Umów Sprzedaży między Sklepem a Klientami utrwalana jest i

udostępniana Klientom w wersji elektronicznej na zasadach określonych w

Regulaminie.

§6 Składanie, realizacja i dostarczanie Zamówień

1. Klient składa Zamówienie poprzez:

a) wybór jednej lub kilku pozycji Produktów oferowanych w Sklepie Internetowym

przez kliknięcie dostępnej opcji np. „Dodaj do koszyka” „Zamów” „Zapisz się” „Kupuję”

etc., przejście do okna Koszyk, a następnie kliknięcie przycisku „Przejdź do kasy”,

który kieruje do formularza zamówienia.

b) prawidłowe wypełnienie elektronicznego formularza Zamówienia, którego wzór

został zamieszczony w Sklepie Internetowym,

c) wysłanie formularza Zamówienia w formie elektronicznej ze strony Sklepu

Internetowego przez kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę” oraz zaakceptowaniu

wszystkich okienek, opisanych w ust. 7 niniejszego paragrafu,

2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

3. Zamówienie będzie uznane za złożone, jeżeli w formularzu Zamówienia zostaną

zamieszczone wszelkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację Klienta, w tym

w szczególności numer telefonu kontaktowego lub adres poczty elektronicznej. W

wypadku, gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedawca skontaktuje się z

Klientem. Jeżeli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedawca ma prawo do

anulowania Zamówienia.

4. Każde prawidłowo złożone Zamówienie otrzymuje unikalny kod pozwalający na

identyfikację Zamówienia oraz Klienta.

5. Sprzedawca potwierdza złożenie Zamówienia poprzez wiadomość email.

6. W przypadku niemożności realizacji Zamówienia w terminie określonym w niniejszym

Regulaminie z uwagi na brak zamówionego Produktu lub Produktu Cyfrowego lub

zamówionej ilości Produktu, Sprzedawca telefonicznie lub za pomocą poczty

elektronicznej powiadomi niezwłocznie Klienta o tej okoliczności proponując inny

termin realizacji Zamówienia. Klient jest uprawniony do niezaakceptowania nowego

terminu realizacji Zamówienia. Z zastrzeżeniem przepisów prawa bezwzględnie

obowiązującego, w tym przepisów regulujących odpowiedzialność wobec Klienta

będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, żadna ze stron

nie będzie podnosić wobec siebie jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji

Zamówienia, o której mowa w niniejszym ustępie Regulaminu.

7. Celem złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta w formularzu

Zamówienia koniecznych danych oraz akceptacja Regulaminu poprzez zaznaczenia

okienka oznaczonego, jako „Akceptuję Regulamin zakupów oraz Politykę

Prywatności”. Akceptacja jest niezbędna do dokonania i sfinalizowania Zamówienia.

8. Wyrażenie zgody na realizację Zamówienia przez Sklep poprzez kliknięcie przycisku

„Zamawiam i płacę”, który wskazuje na konieczność zapłaty za zamówienie.

9. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Zamawiam i

płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji podanych przez siebie danych osobowych

oraz danych w zakresie wybranych przez siebie Produktów, jak również co do formy

płatności.

10. Klient może zaznaczyć checkbox, ze zgodą na przetwarzanie jego danych

osobowych w celu wysyłania mu Newslettera przez Sprzedawcę (jeśli taka opcja jest

dostępna), co wiąże się z zawarciem przez strony umowy na dostarczanie treści

cyfrowej (newslettera), zgodnie z §3 ust. 2-4 niniejszego Regulaminu. Nie jest to

jednak obowiązkowe.

11. Jeżeli Klient dokonuje zakupu Produktu Cyfrowego, konieczne jest złożenie

oświadczenia Konsumenta o wyrażeniu zgody na natychmiastowe wykonanie umowy

o dostarczanie Produktu Cyfrowego, który nie jest zapisany na nośniku materialnym i

rezygnacja z prawa do odstąpienia od umowy z chwilą pełnego wykonania umowy (tj.

z chwilą otrzymania przez Klienta Produktu Cyfrowego), o ile wolą Klienta jest

otrzymanie Produktu Cyfrowego niezwłocznie po jego zakupie.

12. W procesie składania Zamówienia Klient obowiązany jest także dokonać wyboru co

do formy płatności za zamówione Produkty, z obecnie dostępnych w Sklepie.

13. Klient dokonując kliknięcia w przycisk „Zamawiam i płacę”, ma świadomość, iż

zawarcie umowy związane jest z obowiązkiem uiszczenia należnej Sprzedawcy

zapłaty.

14. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta zawarcia ze

Sprzedawcą Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.

15. Za złożone Zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Klienta, za

pośrednictwem platformy płatniczej:

TPay.com (Krajowy Integrator Płatności S.A. Pl. Władysława Andersa 3, 61-894

Poznań, KRS 0000412357, NIP: 7773061579, REGON: 300878437 – poprzez

dokonanie płatności kartą, płatności ratalnych, przelewu online;

16. Klient zostaje przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez dostawcę

platformy płatniczej, gdzie wybiera sposób płatności i dokonuje płatności za wybrany

Produkt, zgodnie z instrukcją dostawcy usług płatniczych. Klient może też zapłacić

kartą płatniczą, jeśli taka opcja jest dostępna. Operatorem kart płatniczych jest

podmiot wskazany w ustępie 15a powyżej.

17. Wszelkie Płatności elektroniczne realizowane są zgodnie z obowiązującymi

regulacjami dostawców usług płatniczych oraz przepisami prawa, a Sprzedawca nie

ponosi odpowiedzialności za ich prawidłowość.

18. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w przekazywaniu Płatności

lub odpowiedzi autoryzacyjnych, spowodowane przyczynami powstałymi po złożeniu

przez Klienta należnych środków lub weryfikacji danych, w szczególności

spowodowane podaniem przez Klienta nieprawidłowych lub niekompletnych danych,

które uniemożliwiają̨ zrealizowanie Płatności, jak również za opóźnienia będące

następstwem innych zdarzeń niezależnych od Sprzedawcy lub dostawcy usług

płatniczych.

19. Fakt dokonania zakupu potwierdzony jest e-mailem wysłanym na adres mailowy

podany przez Klienta w formularzu Zamówienia, zawierający ostateczne

potwierdzenie wszystkich istotnych elementów i informacji dotyczących Zamówienia.

20. Po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy, wysyłana jest

automatyczna wiadomość e-mail, w której znajduje się link pozwalający na

ściągnięcie/załadowanie zakupionego Produktu Cyfrowego lub instrukcja dostępu do

niego w Koncie.

21. Umowę Sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta

wiadomości, o której mowa w ust. 19 niniejszego paragrafu. Umowa Sprzedaży

zostaje zawarta w języku polskim w treści zgodnej z Regulaminem.

22. Dostarczenie Produktu lub Produktu Cyfrowego, będzie przebiegało w następujący

sposób:

a) po opłaceniu Zamówienia (zarówno jednorazowo, jak i w ramach płatności ratalnej)

adres www do pobrania Produktu zostanie przesłany na adres email Klienta. Produkt

będzie można pobrać maksymalnie 3 razy w ciągu 14 dni od daty zakupu.

b) Jeżeli charakterystyka i opis Produktu lub Usługi tak stanowi – dostęp do Produktu

lub Usługi może zostać przyznany w Koncie Użytkownika, co zostanie potwierdzone

w wiadomości mailowej przesłanej po opłaceniu Zamówienia przez Klienta.

c) Przy wyborze niektórych opcji płatności jak np.: „Raty” lub „Przelew on – line” do

dostawy należy doliczyć czas niezbędny dla zaksięgowania środków na rachunku

bankowym Sklepu Internetowego (zwykle 1-2 dni robocze).

23. W przypadku zakupu Produktu, który nie jest materiałem cyfrowym lub wymaga

ustalenia terminów jego dostarczenia lub stanowi Usługę Cyfrową (np. zakup

konsultacji indywidualnych online lub indywidualnego szkolenia bądź usługi lub in.),

Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w ciągu 3 dni roboczych od dokonania

zakupu, na dane kontaktowe podane w trakcie składania Zamówienia w celu

ustalenia szczegółów i terminu odbioru Produktu lub wykonania danej Usługi

(przeprowadzenia konsultacji, szkolenia itp.).

24. Dodatkowe warunki Sprzedaży lub świadczenia Usług, są uregulowane każdorazowo

w opisie Usługi Cyfrowej, Produktu lub Produktu Cyfrowego dostępnego w Sklepie.

§7 Ceny produktów i formy płatności

1. Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto(zawierają podatek VAT).

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów prezentowanych na

stronach internetowych Sklepu, wycofywania oraz wprowadzania nowych Produktów i

Produktów Cyfrowych, przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji

promocyjnych. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały

złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian.

3. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Produkty:

a) przelewem elektronicznym – płatne bezpośrednio na konto Sprzedawcy za

pośrednictwem systemu płatniczego. Dostęp do Produktu zostanie przydzielony po

otrzymaniu i zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowych Sprzedawcy,

b) za pośrednictwem platformy płatniczej Stripe

c) poprzez płatność ratalną – cena za Produkt, Usługę lub Produkt Cyfrowy zostaje

rozłożona na wybraną przez Klienta ilość rat, płatnych zgodnie z warunkami

przedstawionymi w opisie Produktu (zazwyczaj jest to dzień miesiąca tożsamy z

dniem płatności pierwszej raty) oraz zgodnie z §8 Regulaminu. Opłata może być

pobierana automatycznie każdego miesiąca z karty, jeśli Klient wybierze taką opcję

płatności albo Klient zobowiązuje się samodzielnie przez dany okres opłacać

miesięcznie ustaloną kwotę – za pośrednictwem wygenerowanego linku lub Konta

Użytkownika. Informacja o terminie płatności raty widnieje również w Koncie

Użytkownika, jak również jej opłacenie jest możliwe za pośrednictwem Konta.

4. W przypadku płatności ratalnej istnieją dwie możliwości:

a) ZAMAWIAM I PŁACĘ KARTĄ – uruchomienie płatności miesięcznej kartą i

wówczas Twoja karta będzie obciążana automatycznie, w terminie i na kwotę

odpowiadającą wysokości danej raty. Klient ma możliwość wstrzymania

automatycznego pobierania środków, jednakże w dalszym ciągu Klient będzie

zobowiązany do zapłaty pozostałych rat.

b) ZAMAWIAM I PŁACĘ PRZELEWEM ONLINE – w takim przypadku płatności za

przyszłe raty będą wymagały Twojego ręcznego działania i będziesz zobowiązany/-a

do uregulowania płatności w terminie.

5. Szczegółowe informacje dotyczące zasad płatności i dostępu do danego Produktu

lub Usługi, znajdują się w opisie każdego Produktu lub Usługi.

6. Dokonując zapłaty za Produkt Klient może skorzystać z przysługujących mu kuponów

lub kodów zniżkowych. Zniżka zostanie doliczona do koszyka.

7. Na każdy sprzedany Produkt, Produkt Cyfrowy lub Usługę Sprzedawca wystawia

paragon lub fakturę.

8. Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany

przez siebie adres e-mail, dokumentów rozliczeniowych.

9. W przypadku Zamówień realizowanych drogą elektroniczną, koszty dostawy wynoszą

0 zł.

§8 Płatności ratalne

1. Za niektóre Produkty lub Produkty Cyfrowe, Klient może dokonać zapłaty w drodze

periodycznych płatności ratalnych. Warunki płatności ratalnej określone są w ofercie

lub opisie Produktu, Usługi lub Produktu Cyfrowego umieszczonych w Serwisie.

2. Termin płatności rat zazwyczaj stanowi dzień tożsamy z dniem płatności pierwszej

raty (zakupu Produktu/Usługi/Produktu Cyfrowego), chyba, że z opisu Produktu,

Usługi lub Produktu Cyfrowego wynikają inne ustalenia.

3. W przypadku wyboru przez Klienta opcji płatności ratalnej Klient będzie zobowiązany

do dokonywania płatności w określonym terminie i na warunkach wynikających z

opisu danego Produktu, Usługi lub Produktu Cyfrowego.

4. Cena Produktu, Usługi lub Produktu Cyfrowego jest opłatą za całość Produktu, Usługi

lub Produktu Cyfrowego. Sprzedaż nie może być podzielona na części, segmenty,

części kursu ani poszczególne kursy lub moduły. Klient otrzymuje dostęp do

zakupionych zasobów szkoleniowych, kursów i Produktów Cyfrowych jako całości, za

pośrednictwem Konta, niezwłocznie po złożeniu Zamówienia, zatem w przypadku

płatności ratalnej obowiązek zapłaty całej ceny nie ustaje:

a) w przypadku zaprzestania korzystania z Produktu, Usługi lub Produktu Cyfrowego

przez Klienta z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedawcy,

b) w przypadku ukończenia szkolenia, kursu, indywidualnych konsultacji lub innych

zakupionych w ramach płatności ratalnej Usług, przed dokonaniem całkowitej spłaty

ustalonych rat.

5. Produkty sprzedawane w Sklepie nie mają charakteru subskrypcji. Klient kupując

Produkt w opcji zapłaty w ratach, nie może anulować obowiązku zapłaty pozostałych

rat.

6. W przypadku wyboru płatności ratalnej, jeżeli Klient nie dokona płatności w

ustalonym terminie, Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania Klientowi dostępu

do Produktu, Usługi lub Produktu Cyfrowego do czasu uregulowania należności. W

takim wypadku Klient zobowiązany jest niezwłocznie uiścić ratę̨

. Brak realizacji

zapłaty reszty ceny lub którejkolwiek z rat nie stanowi podstawy do wypowiedzenia

umowy przez Klienta.

7. W przypadku wyboru płatności ratalnej poprzez automatyczne pobieranie miesięcznej

kwoty pieniężnej z karty Klienta, jeżeli Sprzedawcy nie uda się zrealizować pobrania

środków stanowiących opłacenie raty za Produkt lub Usługę z przyczyn leżących po

stronie Klienta, Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania Klientowi dostępu do

Produktu lub Usługi do czasu uregulowania należności oraz do naliczenia do

wysokości raty odsetek za opóźnienie. W takim wypadku Klient zobowiązany jest

niezwłocznie uiścić ratę za pomocą innej formy płatności. Brak realizacji zapłaty

reszty ceny lub którejkolwiek z rat nie stanowi podstawy do wypowiedzenia umowy

przez Użytkownika.

8. W przypadku ukończenia szkolenia, kursu, indywidualnych konsultacji lub innych

zakupionych w ramach płatności ratalnych Usług lub Produktów, przed dokonaniem

całkowitej spłaty ustalonych rat, Klient jest zobowiązany do zapłaty pozostałych kwot

raty.

9. W przypadku zakupu Produktu, Produktu Cyfrowego lub Usługi, które uprawniają

Klienta do dostępu w promocyjnych cenach do udziału we wszystkich przyszłych

kursach i/lub dostępu do wszystkich Produktów Cyfrowych, zapisy niniejszego

paragrafu stosuje się odpowiednio.

10. W przypadku uchybienia płatnościom lub odmowie spłaty zaległych rat za Produkt

upoważniający do dostępu w promocyjnych i obniżonych cenach lub bez limitu, do

wszystkich przyszłych kursów i/lub dostępu do wszystkich Produktów, Sprzedawca

będzie uprawniony do domagania się zapłaty pełnej ceny za wszystkie Produkty,

Usługi lub Produkty Cyfrowe, do których Klient miał dostęp w ramach promocyjnych

warunków.

11. W przypadku uchybienia płatnościom Sprzedawca będzie dochodził zapłaty odsetek

ustawowych za opóźnienie, jak również jest uprawniony do dochodzenia swoich

roszczeń na drodze postępowania windykacyjnego i sądowego.

§9 Korzystanie z Produktów

1. Produkt Cyfrowy stanowi treść cyfrową w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta.

2. Do prawidłowego korzystania z Produktu Cyfrowego wystarczające jest spełnienie

wymagań zawartych w §5 „Wymagania techniczne” niniejszego Regulaminu.

3. Produkt Cyfrowy uważa się za dostarczony w chwili, gdy treść cyfrowa lub środek,

który pozwala na uzyskanie dostępu do treści cyfrowej lub pobranie treści cyfrowej,

zostały udostępnione Konsumentowi.

4. W przypadku, gdy Klient nie jest w stanie uruchomić pliku obejmującego zakupiony

Produkt lub Produkt Cyfrowy, proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą pod

adresem biuro@heyvray.pl

5. Jeśli charakter Produktu lub Produktu Cyfrowego tego wymaga Klient otrzymuje go w

wersji pdf lub edytowalnej z możliwością dostosowania do własnych potrzeb

osobistych.

6. Klient może korzystać z zakupionych Produktów i Produktów Cyfrowych wyłącznie na

własny użytek i zgodnie z ich przeznaczeniem, czyli odtwarzać w ramach platformy

szkoleniowej udostępnionej w ramach Serwisu w celu zapoznania się z treścią̨

utworu.

7. Klient nie ma prawa do powielania, rozpowszechniania, kopiowania Produktu lub

Produktu Cyfrowego (w całości lub we fragmentach). Zabronione jest zmienianie

struktury elektronicznej Produktu lub Produktu Cyfrowego lub innego rodzaju

modyfikacje (np. usuwanie zabezpieczeń́ lub oznaczeń́). Niedozwolone jest również̇

dystrybuowanie Produktu lub Produktu Cyfrowego, udostępnianie,

rozpowszechnianie lub odtwarzanie publiczne.

8. Klient jest zobowiązany do ochrony zakupionych Produktów, Usług lub Produktów

Cyfrowych przed dostępem i korzystaniem z nich przez osoby nieuprawnione lub

osoby trzecie w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem. W

przypadku wykrycia takich sytuacji, Sprzedawca może kierować roszczenia z tego

tytułu względem Klienta, z tytułu łamania praw do danej kopii Produktu, Usługi lub

Produktu Cyfrowego.

9. Sprzedawca nie wyraża zgody na nagrywanie, utrwalanie i rozpowszechnianie w

formie wideo lub w formie nagrania dźwięku prowadzonych przez Sprzedawcę

kursów, świadczonych Usług lub wszelkich innych Produktów udostępnianych przez

Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu lub Konta.

10. Wyniki i przychody demonstrowane na kursach i szkoleniach oraz w opisach

Produktów przygotowanych przez Sprzedawcę są̨ aspirującymi oświadczeniami

możliwych rezultatów. Sukces kursów i szkoleń́ w Sklepie, referencje i inne przykłady

to wyjątkowe rezultaty i nie są gwarancją, że każdy Klient osiągnie te same wyniki.

Indywidualne rezultaty mogą się różnić, a w szczególności zależą̨ one od

indywidualnych zdolności, podejścia, sposobu i efektywności pracy, umiejętności i

doświadczenia w biznesie, poziomu motywacji, staranności w stosowaniu kursów,

gospodarki, normalnych i nieprzewidzianych czynnościach związanych z

prowadzeniem działalności gospodarczej oraz innych czynników.

11. Dla osiągnięcia prawidłowych efektów zakładanych u Klienta przez Sprzedawcę

koniecznym jest czynne korzystanie z Produktów, Usług i Produktów Cyfrowych, w

tym w szczególności wykonywanie powierzonych zadań, w tym samodzielnych

ćwiczeń, aktywne uczestnictwo w prowadzonych zajęciach, kursach, szkoleniach i

samodzielna praca w sposób wskazywany przez Sprzedawcę.

§10 Prawo odstąpienia od umowy przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na

prawach konsumenta

1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za

pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem §11 Regulaminu, w terminie 14 dni bez

podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Z zastrzeżeniem §11 Regulaminu, Konsument w terminie 14 dni od zawarcia umowy

o dostarczenie treści cyfrowych (Produktu Cyfrowego) może od niej odstąpić bez

podawania przyczyny, chyba że została przez Konsumenta wyrażona zgoda na

dostarczenie treści cyfrowych przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

3. Do zachowania terminu wystarczy poinformowanie Sprzedawcy w drodze

jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną na

adres firmy lub informacja przekazana pocztą elektroniczną na mail

biuro@heyvray.pl, przed upływem terminu do odstąpienia.

4. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a

Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Sprzedawca zwraca

Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia

towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez

Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia

oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż

14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o

wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

5. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności,

jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument

zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie

żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru

lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które

zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. W przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowej (Produktu Cyfrowego) lub Usługi

Cyfrowej Konsument może odstąpić od umowy, jeżeli Sprzedawca nie dostarczył

treści cyfrowej lub Usługi Cyfrowej niezwłocznie po wezwaniu go przez Klienta lub w

uzgodnionym terminie.

8. Klient może odstąpić od umowy o dostarczenie Produktu Cyfrowego lub Usługi

Cyfrowej bez wzywania do dostarczenia treści lub usługi cyfrowej, jeżeli:

a. Sprzedawca oświadczył, lub z okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy ich,

lub

b. Klient i Sprzedawca uzgodnili, lub z okoliczności zawarcia umowy wyraźnie wynika,

że określony termin dostarczenia treści lub Usługi Cyfrowej miała dla Klienta istotne

znaczenie.

9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

10. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną

przez Konsumenta kartą płatniczą, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy

przypisany do tej karty płatniczej.

§11 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w

odniesieniu do umowy:

a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana

według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego

zindywidualizowanych potrzeb.

b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub

mająca krótki termin przydatności do użycia.

c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym

opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na

ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte

po dostarczeniu.

d. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na

swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

e. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo

programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli

opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

f. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym,

jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed

upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez

przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

2. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni nie

przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy o dostarczenie treści cyfrowych

(Produktów Cyfrowych) niedostarczanych na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie

świadczenia rozpoczęło się za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został

poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia , że po spełnieniu świadczenia

utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sklep przekazał

konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy (zgodnie z art. 38 pkt 13 Ustawy o

prawach konsumenta).

3. Prawo do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 1 dotyczy sprzedaży

konsumenckiej, a więc ma ono zastosowanie wyłącznie do Klientów będących

Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach Konsumenta.

4. W momencie dokonania zakupu Produktu Cyfrowego, Konsument lub Przedsiębiorca

na prawach Konsumenta składa oświadczenie o wyrażeniu zgody na natychmiastowe

wykonanie umowy o dostarczanie Produktu Cyfrowego, który nie jest zapisany na

nośniku materialnym i rezygnuje z prawa do odstąpienia od umowy z chwilą pełnego

wykonania umowy (tj. z chwilą otrzymania przez Klienta Produktu Cyfrowego).

§12 Dane osobowe i pliki cookies

1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klienta jest Sprzedawca,

zwany dalej Administratorem.

2. Administrator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą z

dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz z Rozporządzeniem

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne

rozporządzenie o ochronie danych) (tzw. RODO), a także zgodnie z zasadami

zawartymi w Polityce prywatności Sprzedawcy, dostępnej na stronie internetowej

Sklepu.

3. Klient podaje przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe do przetwarzania

przez Administratora w celu realizacji złożonego Zamówienia. Klient w każdej chwili

ma możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych

osobowych, a także skorzystania z pozostałych uprawnień wynikających z Polityki

prywatności.

4. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych

wykorzystywanych w celu realizacji Zamówień przez Sprzedawcę zostały opisane w

Polityce prywatności, która znajduje się na stronie internetowej Sklepu, w zakładce

„Polityka Prywatności”.

5. Szczegółowe zasady zbierania plików cookies za pośrednictwem Sklepu, zostały

opisane w Polityce Cookies, która znajduje się na stronie internetowej Sklepu w

zakładce „Polityka Cookies”.

§13 Prawa autorskie

1. Sklep oraz wszelkie Produkty, Usługi i Produkty Cyfrowe sprzedawane za jego

pośrednictwem zawierają treści chronione prawem autorskim, prawem własności

przemysłowej oraz dobra niematerialne chronione prawem własności intelektualnej.

Zakazane jest powielanie i rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek

sposób bez uprzedniego zezwolenia, jakiejkolwiek treści zawartej w Sklepie,

Produktach, Usługach i Produktach Cyfrowych w szczególności tekstu, grafiki,

znaków towarowych, logotypów, ikon, zdjęć, programów i in.

2. Teksty i zdjęcia dostępne w Sklepie oraz Produkty i Produkty Cyfrowe, które Klient

może kupić za pośrednictwem Sklepu (e-booki, materiały edukacyjne, kursy online)

stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i

prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują wyłącznie Sprzedawcy.

3. Dalsze rozpowszechnianie bez zgody Sprzedawcy tekstów, zdjęć lub Produktów,

Produktów Cyfrowych i Usług zakupionych przez Klienta, stanowi naruszenie praw

autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością

cywilną lub karną.

4. Zakup Produktu nie daje Klientowi żadnych autorskich praw majątkowych ani

osobistych do Produktu. Klient może korzystać z niego wyłącznie dla własnych

potrzeb.

5. Klient jest zobowiązany do wykorzystywania treści Sklepu i zakupionych Produktów,

Usług i Produktów Cyfrowych wyłącznie do dozwolonego użytku własnego.

6. Modyfikowanie, kopiowanie, dystrybucja, przekazywanie, wyświetlanie, przesyłanie,

przedrukowywanie, sublicencjonowanie, tworzenie zbiorczych prac z materiałów, o

których mowa powyżej, a także odsyłanie i sprzedaż tych materiałów nie jest

dopuszczalna.

7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do umieszczania na stronie internetowej Sklepu

treści reklamowych dotyczących oferowanych usług, jak i towarów i usług osób

trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet.

8. Sprzedawca może także udostępnić zasoby systemu teleinformatycznego Sklepu w

celu zamieszczania i przechowywania przez inne podmioty treści o charakterze

reklamowym (które nie muszą być związane z Usługami), np. Google AdSense.

Wszelkie wpływy z tytułu zamieszczania i przechowywania w Serwisie treści

reklamowych przysługują wyłącznie Sprzedawcy. Szczegółowe warunki

zamieszczenia i przechowywania treści o charakterze reklamowym jak i zasady

odpłatności ustala każdorazowo Sprzedawca z podmiotem zainteresowanym

zamieszczeniem i przechowywaniem takich treści.

9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do umieszczania na urządzeniach Klientów

plików „cookies” w celu ułatwienia nawigacji Użytkownikom oraz poprawnego

działania Sklepu.

10. Na Produkty oferowane w Sklepie Internetowym co do zasady udzielana jest licencja

niewyłączna na czas nieokreślony na korzystanie z Produktów, przy czym

Sprzedawca może zastrzec termin usunięcia lub wygaśnięcia dostępu do Produktów

lub Usług co zostanie wskazane w opisie danego Produktu lub Usługi.

§14 Reklamacje dotyczące Produktu Cyfrowego i Usług Cyfrowych

1. W przypadku Zamówienia dotyczącego Produktu Cyfrowego lub Usługi Cyfrowej w

Sklepie, Klient może zgłosić reklamację, w szczególności w przypadku, gdy:

a. zakupiony Produkt Cyfrowy lub Usługa Cyfrowa okaże się uszkodzony lub nie jest

możliwe jego uruchomienie,

b. w ciągu 24 godzin od otrzymania przez Sprzedawcę od podmiotu realizującego

płatność informacji o dokonaniu pełnej płatności za Produkt Cyfrowy lub Usługę

Cyfrową, nie zostanie udostępniona Klientowi możliwość jego uruchomienia.

2. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-

mail biuro@heyvray.pl

3. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

§15 Rękojmia i gwarancja

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi Produkt lub Usługę zgodne z

umową.

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta w razie braku zgodności

Produktu, treści lub Usługi Cyfrowej z umową (rękojmia za wady).

3. Zakres i zasady odpowiedzialności (rękojmi) za wady regulują postanowienia

Rozdziału 5a Ustawy o prawach konsumenta oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

4. W związku z obowiązującymi od 1 stycznia 2023 r. zmianami przepisów dotyczących

rękojmi i odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową, Sprzedawca

informuje, że do umów zawartych przed tą datą stosuje się dotychczasowe przepisy

Kodeksu cywilnego o rękojmi (to jest przepisy obowiązujące przed 1 stycznia 2023 r.).

5. Jeżeli Klient stwierdzi wadę produktu powinien poinformować o tym Sprzedawcę,

określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub

składając oświadczenie stosownej treści.

6. Złożenie reklamacji na podstawie rękojmi jest możliwe na adres pocztowy (adres

siedziby firmy) lub elektroniczny (mail: biuro@heyvray.pl).

7. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Klienta reklamacji w ciągu 14 dni od

dnia jej doręczenia, za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu

którego reklamacja została złożona.

8. Sprzedawca nie jest gwarantem produktów objętych gwarancją producenta. W

przypadku udzielenia przez gwaranta (producenta) gwarancji, jej warunki są

udostępnione przy danym produkcie.

§ 16 Promocje

1. Sklep może organizować obniżki cen, przedsprzedaż, rabaty, gratisy lub podejmować

inne działania promocyjne (dalej jako: „Promocje”). Za Promocje uważa się np.:

a) promocje produktowe – polegające na obniżce ceny lub niższą cenę w

przedsprzedaży danego Produktu o określoną kwotę lub rabat procentowy, określony

każdorazowo na stronie Produktu,

b) promocje wartościowe – polegające na obniżce ceny Koszyka zawierającego

produkty objęte promocją o rabat kwotowy lub procentowy określony każdorazowo po

dodaniu Produktów do Koszyka i spełnieniu szczegółowych warunków promocji

umieszczonych na stronie Promocji,

c) pakiety promocyjne – polegające na przyznaniu Klientowi rabatu kwotowego lub

procentowego na dany pakiet (zestaw) kilku Produktów objętych Promocją. Promocja

obejmuje Produkty wskazane w warunkach promocji.

2. Promocja może być uzależniona od podania kodu rabatowego podczas składania

Zamówienia.

3. Po złożeniu Zamówienia zawierającego pakiet lub zestaw promocyjny nie ma

możliwości jego podziału.

4. W przypadku, gdy przedmiotem Zamówienia jest pakiet lub zestaw promocyjny,

odstąpienie przez Klienta od Umowy, zgodnie z §10 niniejszego Regulaminu, może

dotyczyć wyłącznie całego pakietu lub zestawu promocyjnego. Nie ma możliwości

rezygnacji z pojedynczych Produktów wchodzących w skład pakietu lub zestawu

promocyjnego.

5. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile warunki danej

Promocji nie stanowią inaczej.

6. W przypadku dokonywania Promocji wiążącej się z ogłoszeniem obniżki cen

Produktów, Sprzedawca zawsze wskazuje przy promocyjnej cenie najniższą cenę

stosowaną przez Sprzedawcę w okresie, który nie może być krótszy niż 30 dni przed

zastosowaniem obniżki ceny.

7. Promocje, o których mowa powyżej, mogą być prowadzone m.in.: na określony czas,

do wyczerpania zapasu Produktów promocyjnych lub do odwołania. Jeżeli w

warunkach Promocji zastrzeżono ograniczoną pulę produktów objętych Promocją,

Promocja obowiązuje do czasu wyczerpania puli takich produktów.

8. Warunki danej Promocji mogą być również opisane w Sklepie przy opisie konkretnych

Produktów nią objętych.

§17 OPINIE O PRODUKTACH W SERWISIE I ICH WERYFIKACJA

1. Sprzedawca umożliwia swoim Klientom wystawianie i dostęp do opinii o Produktach

na zasadach wskazanych w niniejszym punkcie Regulaminu.

2. Opinie wystawiane są wyłącznie przez Klientów, którzy faktycznie nabywają Produkty

lub Usługi Sprzedawcy.

3. Opinie wystawiane i przesyłane są do Sprzedawcy poprzez:

a) Wiadomość mailową od Klienta, który dokonał recenzji zakupionego Produktu,

b) Zamieszczenie przez Klienta, który nabył Produkt lub Usługę od Sprzedawcy,

komentarza na dedykowanej grupie Klientów Sprzedawcy lub w mediach

społecznościowych Sprzedawcy,

c) Przesłanie wiadomości przez Klienta, który nabył Produkt lub Usługę od

Sprzedawcy, za pośrednictwem Konta Użytkownika.

4. Opinie mogą być udostępniane bezpośrednio na stronie Sklepu Internetowego (np.

przy danym Produkcie).

5. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych Produktów w Sklepie

oraz przez Klienta, który dokonał zakupu opiniowanego Produktu. Zabronione jest

zawieranie fikcyjnych lub pozornych Umów Sprzedaży w celu wystawienia opinii o

Produkcie.

6. Dodawanie opinii przez Klientów nie może być wykorzystywane do działań

bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej

konkurencji, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności

intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich. Klient dodając opinię

obowiązany jest do działania zgodnego z prawem, niniejszym Regulaminem i

dobrymi obyczajami.

7. Sprzedawca zapewnia aby publikowane opinie o Produktach pochodziły od jego

Klientów, którzy zakupili dany Produkt. W tym celu Sprzedawca podejmuje

następujące działania, aby sprawdzić, czy opinie pochodzą od jego Klientów:

a) Opublikowanie opinii następuje po wcześniejszej weryfikacji przez Usługodawcę.

Weryfikacja polega na sprawdzeniu zgodności opinii z Regulaminem, w

szczególności na sprawdzeniu, czy osoba opiniująca zakupiła opiniowany Produkt.

Weryfikacja następuje bez zbędnej zwłoki, na podstawie sprawdzenia imienia,

nazwiska, adresu mailowego, nicku w mediach społecznościowych i faktu zakupienia

Produktu lub Usługi oraz jego rodzaju.

b) W razie wątpliwości Sprzedawcy lub zastrzeżeń kierowanych do Sprzedawcy

przez innych Klientów lub osoby trzecie, czy dana opinia pochodzi od Klienta lub czy

dany Klient kupił dany Produkt, Sprzedawca zastrzega sobie prawo skontaktowania

się z autorem opinii celem wyjaśnienia i potwierdzenia, że faktycznie jest Klientem

Sklepu Internetowego lub dokonał zakupu opiniowanego Produktu.

8. Wszelkie uwagi, odwołania od weryfikacji opinii, czy też zastrzeżenia czy dana opinia

pochodzi od Klienta lub czy dany Klient kupił dany Produkt mogą być zgłaszane

mailowo na adres: biuro@heyvray.pl.

9. Sprzedawca nie zamieszcza ani nie zleca zamieszczania innej osobie

nieprawdziwych opinii lub rekomendacji Klientów oraz nie zniekształca opinii lub

rekomendacji Klientów w celu promowania swoich Produktów. Sprzedawca

udostępnia opnie zarówno pozytywne, jak i negatywne.

§18 Pozasądowe sposoby rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń

1. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez

Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:

a) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o

rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,

b) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o

wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu

między Konsumentem a Sprzedawcą,

c) bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub

organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

d) internetowej platformy ODR dostępnej pod

adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma służy rozstrzyganiu sporów

pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego

rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z

internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

2. Szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania

reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej

http://www.polubowne.uokik.gov.pl.

3. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z

zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną

określone przez strony konfliktu.

§19 Postanowienia końcowe

1. Regulamin i Umowa Sprzedaży podlegają prawu polskiemu.

2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i

wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu

realizacji Zamówienia.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert,

Promocji oraz do zmiany cen Produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych

przez Klienta, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem

zmiany.

4. W przypadku ewentualnego sporu z Klientem niebędącym Konsumentem sądem

właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

5. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie

ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu

z zastrzeżeniem, iż do Umów Sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu

stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.

7. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na platformie internetowej

Sprzedawcy.

8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie

powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu

cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach

konsumenta czy ustawy o ochronie danych osobowych i Ogólnego Rozporządzenia o

Ochronie Danych Osobowych (RODO)

    0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pusty